Prijava

Če želiš predstaviti svoje delo ali ideje, izpolni prijavnico in jo skupaj s povzetkom pošlji na naslov organizatorjev. Upoštevaj pravila, ki veljajo za pripravo povzetka! Rok za oddajo je podaljšan do 15. junija 2016.

Če želiš samo spremljati predavanja drugih, izpolni prijavnico, jo pošlji na naslov organizatorjev... in pridi, to je vse! Če vas je več iz istega razreda / letnika / šole, se morate žal prijaviti vsak s svojo prijavnico.